مقاله راهنمای سنجش

راهنمای سنجش عنوان مقاله ای است که ترجمه آن را از لینک زیر می توانید دانلود کنید.

نتیجه تصویری برای دانلود

آزمون آنلاین ارزشیابی

آزمون آنلاین ارزشیابی از محتوای کتاب اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی دکتر علی اکبر سیف در تاریخ 19 بهمن ماه اجرا خواهد شد

محتوای آزمون از این کتاب تا فصل هشتم میباشد که از فایل زیر قابل دانلود است(نکته مهم: تا صفحه 174 فایل زیر)

اینفو گرافی نوین از چگونگی طراحی آموزشی

اینفوگرافی نوین از چگونگی طراحی آموزشی (طرح درس نویسی ) برگرفته از کتاب « چگونه طراحی آموزشی متمایز در کلاس درس داشته باشیم ؟» تامیلسون 2017

همکاران دوره اول  و دوم متوسطه چنانچه کاندیدای شرکت در جشنواره نوآوری آموزشی و جشنواره الگوهای تدریس هستند این ایده جدید می تواند مزیت رقابتی آنها را در سطح کشوری محسوب گردد.

 

 

*برگرفته از سایت دبیرخانه کشوری سنجش و ارزشیابی آموزشی