نهمین مرحله كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
از طریق سایت qomgt.ir   ←صفحه دبیرخانه قرآنی
از طریق سایت qomgt.ir   ←صفحه گروه ریاضیات
چهار راه غفاری،خ ایستگاه، بین ک 7و9 خانه علوم وفنون
ساعت
9-23
9-23
18/30
روز
چهارشنبه
چهارشنبه
یک شنبه
تاريخ
96/12/9
96/12/16
96/12/20
موضوع
کارگاه آموزش مجازی با عنوان شادی در اسلام
کارگاه آموزش مجازی با عنوان طرح درس الکترونیکی با رویکرد ملی
کارگاه آموزشی با عنوان مکالمه عربی (سطح 2)
گروه درسي
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
ریاضیات
عربی
رديف
1
2
3

هشتمین مرحله كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی اول متوسطه ( سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
ساعت
18:30
8:30
10
روز
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
تاريخ
96/12/2
96/12/3
96/12/3
موضوع
جلسه توجیهی جشنواره کشوری نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری
جلسه توجیهی جشنواره کشوری نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری
جلسه توجیهی جشنواره کشوری نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری
گروه درسي
ریاضیات/پیام های آسمان/کاروفناوری
ادبیات فارسی/عربی/ آمادگی دفاعی
فرهنگ و هنر/ زبان انگلیسی/ مطالعات اجتماعی
رديف
1
2
3

 

هفتمین مرحله كارگاه آموزشي گروه مدیـران دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
خیابان  لواسانی (ساحلی) ، بعد از پل شهید رجایی ، دادسرا ، بین کوچه ۳ و  5 ، مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان استان قم
ساعت
10 صبح لغایت 12
روز
پنج شنبه
تاريخ
96/12/03
موضوع
کارگاه آموزشی با موضوع: 1- نظارت بالینی و درس پژوهی 2- بهداشت روان
گروه درسي
مـدیـران (متوسطه اول و دوم )
رديف
1

 

پنجمین مرحله كارگاه های آموزشي دبیران دوره ی اول متوسطه ( سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
از طریق سایتqomgt.ir  ← صفحه گروه پیام های آسمان
میدان شهید محلاتی،بلوار محلاتی،دبیرستان نمونه دولتی سیدی
میدان شهید محلاتی،بلوار محلاتی،دبیرستان نمونه دولتی سیدی
اداره آموزش و پرورش ناحیه 1، سالن فرهنگ
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
از طریق سایتqomgt.ir  ← صفحه گروه ریاضیات
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
از طریق سایت qomgt.ir ← صفحه گروه عربی
ساعت
9-23
9/30
15
9
18/30
9-23
10
18/30
18/30
9-23
روز
یک شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
دوشنبه
سه شنبه
یک شنبه
تاريخ
96/11/11
96/11/5
96/11/5
96/11/12
96/11/14
96/11/18
96/11/19
96/11/23
96/11/24
96/11/29
موضوع
کارگاه آموزش مجازی با موضوع قدرت نرم ، جنگ نرم
کارگاه آموزشی تولید محتوای الکترونیکی (ویژه خواهران)
کارگاه آموزشی تولید محتوای الکترونیکی (ویژه برادران)
کارگاه آموزشی با موضوع افت تحصیلی دانش آموزان و مشاعره مکتوب( ویژه ی دبیران ناحیه 1و4)
کارگاه آموزشی با موضوع بناهای تاریخی و معماری سنتی ایران و تزئینات معماری
کارگاه آموزش مجازی با موضوع نوآوری در فرآیند تدریس
کارگاه آموزشی با موضوع راه های تبدیل و تاثیر باورهای دینی در دانش آموزان و عمل به آن
کارگاه آموزشی با موضوع کاربرد تئوری انتخاب در کلاس درس
کارگاه آموزشی با موضوع قضا و قدر در قرآن
کارگاه آموزش مجازی با موضوع مکالمه از محتوای کتاب عربی (هر سه پایه)
گروه درسي
پیام های آسمان
کارو فناوری
کارو فناوری
ادبیات فارسی
فرهنگ و هنر
ریاضیات
پیام های آسمان
مطا لعات اجتماعی
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
عربی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

چهارمین مرحله كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی اول متوسطه ( سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
چهار راه غفاری ،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
بلوار یادگار امام (ره)،بعد زیر گذر، ک 64 ، تیزهوشان دکتر خرمی
بلوار یادگار امام (ره)،بعد زیر گذر، ک 64 ، تیزهوشان دکتر خرمی
نیروگاه ،خ سواران، تقاطع طفلان مسلم ،سالن همایش ناحیه 2
چهار راه غفاری ،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
بلوار یادگار امام (ره)،بعد زیر گذر، ک 64 ، تیزهوشان دکتر خرمی
بلوار یادگار امام (ره)،بعد زیر گذر، ک 64 ، تیزهوشان دکتر خرمی
از طریق سایت qomgt.ir← صفحه گروه  علوم تجربی
از طریق سایت qomgt.ir← صفحه دبیرخانه توسعه قرآنی
چهار راه غفاری ،خ ایستگاه ،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
بلوار یادگار امام (ره)،بعد زیر گذر، ک 64 ، تیزهوشان دکتر خرمی
بلوار یادگار امام (ره)،بعد زیر گذر، ک 64 ، تیزهوشان دکتر خرمی
چهار راه غفاری ،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
از طریق سایت qomgt.ir← صفحه  گروه ریاضیات
از طریق سایت qomgt.ir← صفحه  گروه پیام های آسمان
ساعت
10
9:30
15
9
10
9:30
15
9-23
9-23
8-12
9:30
15
8-12
9-23
9-23
روز
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
یکشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
سه شنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
تاريخ
96/10/7
96/10/7
96/10/7
96/10/13
96/10/14
96/10/14
96/10/14
96/10/17
96/10/20
96/10/21
96/10/21
96/10/21
96/10/26
96/10/27
96/10/27
موضوع
کارگاه آموزشی با موضوع reading  and  writing
کارگاه آموزشی با موضوع کاشی کاری ویژه خواهران (2)
کارگاه آموزشی با موضوع کاشی کاری ویژه برادران (2)
کارگاه نقد و بررسی وآشنایی با کتاب های جدید التالیف ویژه دبیران جدید الورود
کارگاه آموزشی با موضوع مهارت های شادی آفرین در تدریس
 کارگاه آموزشی با موضوع ترسیم با رایانه (2) ویژه خواهران
کارگاه آموزشی با موضوع ترسیم با رایانه (2)ویژه برادران
کارگاه آموزش مجازی با موضوع کار با میکروسکوپ و نمونه گیری
کارگاه آموزش مجازی با موضوع شگفتی های علمی قرآن
 همایش علمی،آموزشی با محوریت تدریس کتاب جدید التالیف پایه دهم (فصل اول و دوم ) و نظارت بالینی
 کارگاه آموزشی با موضوع ترسیم با رایانه (3) ویژه خواهران
 کارگاه آموزشی با موضوع ترسیم با رایانه (3)ویژه برادران
برگزاری همایش  با موضوع نوشتن خلاق
کارگاه آموزش مجازی با موضوع حل مساله با رویکرد تیمز
کارگاه آموزش مجازی با موضوع  تقویت هویت ملی – مصرف تولیدات داخلی
گروه درسي
زبان انگلیسی
کارو فناوری
کارو فناوری
ریاضیات
پیام های آسمان
کارو فناوری
کارو فناوری
علوم تجربی
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
آمادگی دفاعی
کارو فناوری
کارو فناوری
ادبیات فارسی
ریاضیات
پیام های آسمان
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15