سومین مرحله ي کارگاه هاي آموزشی آنلاین دبیران دوره ي اول متوسطه (سال تحصیلی 1400-1399)

موضوع
کارگاه آموزش مجازی با عنوان آزمایش های موازی علوم تجربی
کارگاه آموزش مجازی با عنوان گرافیک در پایه نهم - شماره 1
ارگاه آموزش مجازی با عنوان گرافیک در پایه نهم - شماره 2
ساعت
18/30
18/30
18/30
تاريخ
99/10/17
99/11/5
99/11/06
روز
چهارشنبه
یک شنبه
دو شنبه
گروه درسي
علوم تجربی
فرهنگ و هنر
فرهنگ و هنر
رديف
1
2
3

نکات مهم :

  1- ساعت اجرا و برگزاری کارگاه ها در محدوده زمانی اعلام شده برگزار می گردد .  

  2- در برگزاری کارگاه ها ،محدودیت تعداد شرکت کننده 30 نفر می باشد.

 3- شرکت کنندگان حتما باید از طریق نرم افزار گوگل کروم و به صورت میهمان و از طریق لینک ارسالی فوق در کارگاه شرکت نمایند .

 4- شرکت کنندگان جهت دریافت گواهی دانش افزایی باید به هنگام ورود به کلاس نام ونام خانوادگی به همراه کدپرسنلی را ثبت نمایند و حضوردر ساعت تعیین شده الزامی است.

 5- برای همکارانی که به هر نحوی نام ونام خانوادگی و پرسنلی را ثبت نکرده باشند و یا از کارگاه خارج شوند گواهی دانش افزایی صادر نمی گردد .

 

دومین مرحله ي کارگاه هاي آموزشی آنلاین دبیران دوره ي اول متوسطه (سال تحصیلی 1400-1399)

موضوع
کارگاه آموزش مجازی با عنوان پیشگیری، آمادگی ومقابله با حوادث غیر مترقبه
کارگاه آموزش مجازی با عنوان شخصیت شناسی دینی
کارگاه آموزش مجازی با عنوان اجرای مربیگری غیرحضوری درکلاس های درس با محوریت سنجش تکوینی و عملکردی(ویژه معاونین مدارس خاص)
کارگاه آموزش مجازی با عنوان شیوه روش تدریس خوشنویسی
کارگاه آموزش مجازی با عنوان ضبط اسکرین ازرایانه
کارگاه آموزش مجازی با عنوان سنجش و ارزیابی در درس علوم تجربی
کارگاه آموزش مجازی با عنوان ضبط اسکرین ازموبایل
ساعت
9
12/30
9
18/30
9
11
18/30
تاريخ
99/9/13
99/9/13
99/9/20
99/9/24
99/9/27
99/9/27
99/9/27
روز
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
دوشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
شنبه
گروه درسي
آمادگی دفاعی
پیام های آسمان
سنجش و ارزشیابی
فرهنگ و هنر
کارو فناوری
علوم تجربی
کارو فناوری
رديف
1
2
3
4
5
6
7

نکات مهم :

  1- ساعت اجرا و برگزاری کارگاه ها در محدوده زمانی اعلام شده برگزار می گردد .  

  2- در برگزاری کارگاه ها ،محدودیت تعداد شرکت کننده 30 نفر می باشد.

 3- شرکت کنندگان حتما باید از طریق نرم افزار گوگل کروم و به صورت میهمان و از طریق لینک ارسالی فوق در کارگاه شرکت نمایند .

 4- شرکت کنندگان جهت دریافت گواهی دانش افزایی باید به هنگام ورود به کلاس نام ونام خانوادگی به همراه کدپرسنلی را ثبت نمایند و حضوردر ساعت تعیین شده الزامی است.

 5- برای همکارانی که به هر نحوی نام ونام خانوادگی و پرسنلی را ثبت نکرده باشند و یا از کارگاه خارج شوند گواهی دانش افزایی صادر نمی گردد .

 

اولین مرحله ي کارگاه هاي آموزشی آنلاین دبیران دوره ي اول متوسطه (سال تحصیلی 1400-1399)

موضوع
ضبط اسکرین از رایانه
نقد و بررسی کتاب جدیدالتالیف آمادگی دفاعی پایه نهم
آموزش اصول تدریس در فضای مجازی
آموزش اصول تدریس در فضای مجازی
آموزش مجازی تدریس خوشنویسی
ساعت
18/30
9
18/30
18/30
18/30
تاريخ
99/8/14
99/8/15
99/8/17
99/8/18
99/8/19
روز
چهارشنبه
پنج شنبه
شنبه
یک شنبه
دوشنبه
گروه درسي
کارو فناوری
آمادگی دفاعی
زبان انگلیسی (ناحیه 1 ، ناحیه 2و مناطق)
زبان انگلیسی (ناحیه3 و ناحیه 4)
فرهنگ و هنر
رديف
1
2
3
4
5

نکات مهم :

  1- ساعت اجرا و برگزاری کارگاه ها در محدوده زمانی اعلام شده برگزار می گردد .  

  2- در برگزاری کارگاه ها ،محدودیت تعداد شرکت کننده 30 نفر می باشد.

 3- شرکت کنندگان حتما باید از طریق نرم افزار گوگل کروم و به صورت میهمان و از طریق لینک ارسالی فوق در کارگاه شرکت نمایند .

 4- شرکت کنندگان جهت دریافت گواهی دانش افزایی باید به هنگام ورود به کلاس نام ونام خانوادگی به همراه کدپرسنلی را ثبت نمایند و حضوردر ساعت تعیین شده الزامی است.

 5- برای همکارانی که به هر نحوی نام ونام خانوادگی و پرسنلی را ثبت نکرده باشند و یا از کارگاه خارج شوند گواهی دانش افزایی صادر نمی گردد .