زمان برگزاری مجدد دو کارگاه مجازی دوره اول متوسطه (سال تحصیلی 97-1396)

آدرس
از طریق سایت qomgt.ir   ←صفحه گروه ریاضیات
از طریق سایت qomgt.ir   ←صفحه گروه عربی
ساعت
9-23
9-23
روز
دوشنبه
سه شنبه
تاريخ
96/12/21
96/12/22
موضوع
کارگاه آموزش مجازی با عنوان نوآوری در فرایند تدریس
کارگاه آموزش مجازی با عنوان مکالمه از محتوای کتاب عربی(هرسه پایه)
گروه درسي
ریاضیات
عربی
رديف
1
2

نهمین مرحله كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
از طریق سایت qomgt.ir   ←صفحه دبیرخانه قرآنی
از طریق سایت qomgt.ir   ←صفحه گروه ریاضیات
چهار راه غفاری،خ ایستگاه، بین ک 7و9 خانه علوم وفنون
ساعت
9-23
9-23
18/30
روز
چهارشنبه
چهارشنبه
یک شنبه
تاريخ
96/12/9
96/12/16
96/12/20
موضوع
کارگاه آموزش مجازی با عنوان شادی در اسلام
کارگاه آموزش مجازی با عنوان طرح درس الکترونیکی با رویکرد ملی
کارگاه آموزشی با عنوان مکالمه عربی (سطح 2)
گروه درسي
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
ریاضیات
عربی
رديف
1
2
3

هشتمین مرحله كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی اول متوسطه ( سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
ساعت
18:30
8:30
10
روز
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
تاريخ
96/12/2
96/12/3
96/12/3
موضوع
جلسه توجیهی جشنواره کشوری نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری
جلسه توجیهی جشنواره کشوری نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری
جلسه توجیهی جشنواره کشوری نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری
گروه درسي
ریاضیات/پیام های آسمان/کاروفناوری
ادبیات فارسی/عربی/ آمادگی دفاعی
فرهنگ و هنر/ زبان انگلیسی/ مطالعات اجتماعی
رديف
1
2
3

 

هفتمین مرحله كارگاه آموزشي گروه مدیـران دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
خیابان  لواسانی (ساحلی) ، بعد از پل شهید رجایی ، دادسرا ، بین کوچه ۳ و  5 ، مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان استان قم
ساعت
10 صبح لغایت 12
روز
پنج شنبه
تاريخ
96/12/03
موضوع
کارگاه آموزشی با موضوع: 1- نظارت بالینی و درس پژوهی 2- بهداشت روان
گروه درسي
مـدیـران (متوسطه اول و دوم )
رديف
1