زمان برگزاری مجدد دو کارگاه مجازی دوره اول متوسطه (سال تحصیلی 97-1396)

آدرس
از طریق سایت qomgt.ir   ←صفحه گروه ریاضیات
از طریق سایت qomgt.ir   ←صفحه گروه عربی
ساعت
9-23
9-23
روز
دوشنبه
سه شنبه
تاريخ
96/12/21
96/12/22
موضوع
کارگاه آموزش مجازی با عنوان نوآوری در فرایند تدریس
کارگاه آموزش مجازی با عنوان مکالمه از محتوای کتاب عربی(هرسه پایه)
گروه درسي
ریاضیات
عربی
رديف
1
2

نهمین مرحله كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
از طریق سایت qomgt.ir   ←صفحه دبیرخانه قرآنی
از طریق سایت qomgt.ir   ←صفحه گروه ریاضیات
چهار راه غفاری،خ ایستگاه، بین ک 7و9 خانه علوم وفنون
ساعت
9-23
9-23
18/30
روز
چهارشنبه
چهارشنبه
یک شنبه
تاريخ
96/12/9
96/12/16
96/12/20
موضوع
کارگاه آموزش مجازی با عنوان شادی در اسلام
کارگاه آموزش مجازی با عنوان طرح درس الکترونیکی با رویکرد ملی
کارگاه آموزشی با عنوان مکالمه عربی (سطح 2)
گروه درسي
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
ریاضیات
عربی
رديف
1
2
3

هشتمین مرحله كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی اول متوسطه ( سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
ساعت
18:30
8:30
10
روز
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
تاريخ
96/12/2
96/12/3
96/12/3
موضوع
جلسه توجیهی جشنواره کشوری نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری
جلسه توجیهی جشنواره کشوری نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری
جلسه توجیهی جشنواره کشوری نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری
گروه درسي
ریاضیات/پیام های آسمان/کاروفناوری
ادبیات فارسی/عربی/ آمادگی دفاعی
فرهنگ و هنر/ زبان انگلیسی/ مطالعات اجتماعی
رديف
1
2
3

 

هفتمین مرحله كارگاه آموزشي گروه مدیـران دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
خیابان  لواسانی (ساحلی) ، بعد از پل شهید رجایی ، دادسرا ، بین کوچه ۳ و  5 ، مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان استان قم
ساعت
10 صبح لغایت 12
روز
پنج شنبه
تاريخ
96/12/03
موضوع
کارگاه آموزشی با موضوع: 1- نظارت بالینی و درس پژوهی 2- بهداشت روان
گروه درسي
مـدیـران (متوسطه اول و دوم )
رديف
1

 

پنجمین مرحله كارگاه های آموزشي دبیران دوره ی اول متوسطه ( سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
از طریق سایتqomgt.ir  ← صفحه گروه پیام های آسمان
میدان شهید محلاتی،بلوار محلاتی،دبیرستان نمونه دولتی سیدی
میدان شهید محلاتی،بلوار محلاتی،دبیرستان نمونه دولتی سیدی
اداره آموزش و پرورش ناحیه 1، سالن فرهنگ
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
از طریق سایتqomgt.ir  ← صفحه گروه ریاضیات
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
از طریق سایت qomgt.ir ← صفحه گروه عربی
ساعت
9-23
9/30
15
9
18/30
9-23
10
18/30
18/30
9-23
روز
یک شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
دوشنبه
سه شنبه
یک شنبه
تاريخ
96/11/11
96/11/5
96/11/5
96/11/12
96/11/14
96/11/18
96/11/19
96/11/23
96/11/24
96/11/29
موضوع
کارگاه آموزش مجازی با موضوع قدرت نرم ، جنگ نرم
کارگاه آموزشی تولید محتوای الکترونیکی (ویژه خواهران)
کارگاه آموزشی تولید محتوای الکترونیکی (ویژه برادران)
کارگاه آموزشی با موضوع افت تحصیلی دانش آموزان و مشاعره مکتوب( ویژه ی دبیران ناحیه 1و4)
کارگاه آموزشی با موضوع بناهای تاریخی و معماری سنتی ایران و تزئینات معماری
کارگاه آموزش مجازی با موضوع نوآوری در فرآیند تدریس
کارگاه آموزشی با موضوع راه های تبدیل و تاثیر باورهای دینی در دانش آموزان و عمل به آن
کارگاه آموزشی با موضوع کاربرد تئوری انتخاب در کلاس درس
کارگاه آموزشی با موضوع قضا و قدر در قرآن
کارگاه آموزش مجازی با موضوع مکالمه از محتوای کتاب عربی (هر سه پایه)
گروه درسي
پیام های آسمان
کارو فناوری
کارو فناوری
ادبیات فارسی
فرهنگ و هنر
ریاضیات
پیام های آسمان
مطا لعات اجتماعی
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
عربی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10