نگاهی بر روش های فعال یاددهی- یادگیری-دریافت مفهوم

نگاهی بر روش های فعال یاددهی- یادگیری-دریافت مفهوم

   الگوی دریافت مفهوم،سبب رشد شیوه های موثر تفکر در دانش آموزان می گردد.ازالگوی دریافت مفهوم می توان به عنوان روشی برای ارزشیابی استفاده کرد .

روش دریافت مفهوم را از اینجا دانلود بفرمایید .

نگاهی بر روش های فعال یاددهی- یادگیری-تدریس اعضای تیم

 

نگاهی بر روش های فعال یاددهی- یادگیری-تدریس اعضای تیم

    تدریس مبتنی بر همیاری،همیاری دریادگیری است دراین الگوبه جای اینکه معلم تدریس کند فراگیران نقش معلم راایفا می کنند .

دوستان عزیزوعلاقمند به آشنایی با روش تدریس اعضای تیم می توانند فایل مورد نظرراازاینجا دانلود نمایند.

نگاهی برروش های فعال یاددهی-یادگیری-کاوشگری

 

نگاهی برروش های فعال یاددهی-یادگیری-کاوشگری

  کاوشگری می تواند برای دانش آموزان در سطوح مختلف وبا توانایی های گوناگون استفاده گردد. در یادگیری از طریق کاوشگری مهم نیست که دانش آموزان چه می آموزند بلکه مهم این است که چگونه می آموزند ..

دوستان فرهیخته و علاقمند می توانند فایل کاوشگری را از اینجا دانلود نمایند.

نگاهی بر روش های فعال یاددهی- یادگیری-تفکر استقرایی

 

نگاهی بر روش های فعال یاددهی- یادگیری-تفکر استقرایی

  الگو ی تفکراستقرایی،بهبود ظرفیت تفکر است .آموزش به شیوه ی استقرایی برای دانش

آموزان ارزشمند است . زیرا خود سازنده و تولید کننده دانش هستند .

همکاران علاقمند به آشنایی با شیوه الگوی تفکر استقرایی ،فایل مورد نظر را از اینجا دانلود نمایند .

حل مساله

نگاهی  بر روش های فعال یاددهی -یادگیری

حل مسئله

  روش تدریس از جمله مولفه های اصلی برنامه های درسی واز مراحل مهم طراحی آموزشی

محسوب می شود. تدریس خوب به معنای کمک به یادگیری دانش آموزان بوده و به بیان دیگر

از روش های تدریس ابزارهای مفیدی برای ایجاد یادگیری با معنا هستند.

بالاترین سطح یادگیری ،حل مسئله است و آفرینندگی نوع ویژه ایی از حل مسئله می باشد .

فایل مقاله حل مسئله را از اینجا دانلود نمایید .

مقالات دیگر...