ارزشیابی آموزشی و آزمون های پیشرفت تحصیلی

 

ارزشیابی آموزشی و آزمون های پیشرفت تحصیلی

در این شماره می خوانیم :

ملاک های طراحی و انتخاب سؤال در آزمو نهای پیشرفت
تحصیلی________________________   _____ 1
نقش عواطف در ارزشيابي _________________ 5
ارزشيابي آموزشي درکشور فنلاند_____________ 6
به سوي سنجش اصيل: اصول و روي هها _________ 7
مدرسه حيوانات )داستاني مرتبط با ارزشيابي آموزشي( 10
پيشگيري و مديريت اضطراب آزمون در آموزش عالي___ 11
معرفي نرم افزارهاي کاربردي براي آزمون سازي ______ 15
رویدادهای مرتبط با سنجش و ارزشیابی___________ 20
معرفي کتاب___________________________ 21
معرفي نشريه علمي پژوهشي_________________22 

 

دانلود مجله

معرفی کتاب در حوزه سنجش

معرفی کتاب در حوزه سنجش

 

مدیران ،معاونین و دبیران علاقمند جهت کسب و رشد دانش خود در حیطه

سنجش می توانند از منابع ذیل استفاده نمایند .