معرفی کتاب در حوزه سنجش

معرفی کتاب در حوزه سنجش

 

مدیران ،معاونین و دبیران علاقمند جهت کسب و رشد دانش خود در حیطه

سنجش می توانند از منابع ذیل استفاده نمایند .