سنجش

 

ارزشیابی

 بازوی توانای فرایند یاددهی- یاد گیری 

 

مدیران ،معاونین و دبیران  عزیز

به گروه سنجش و ارزشیابی تحصیلی  استان قم خوش آمدید.

 

ادامه مطلب: سنجش