الگوي ساده اي از طراحی آموزشی یک جلسه تدریس

     

       الگوي ساده اي از طراحی آموزشی یک جلسه تدریس براساس رهیافت نظریه یادگیري

ساختن گرایی همسو با سند برنامه درسی ملی جهت استفاده همکاران محترم ،لطفا از اینجا  

دانلود بفرمایید .

فرآیند اجرای درس پژوهی

 

فرآیند اجرای درس پژوهی

    فراگیران علاقمند به درس پژوهی می توانند فرایند اجرای درس پژوهی

را از اینجا دانلودنمایند .