فرم ارزیابی طراحی سٶالات

📌فرم ارزیابی طراحی سٶالات وزارتی 

ارائه شده در نشست طراحی سوال در آزمون زبان انگلیسی - بایدها و نبایدها 

دبیرخانه راهبری کشوری کیفیت‌بخشی به آموزش زبان انگلیسی - دوره اول متوسطه
 

Download

📌فرم پیشنهادی ارزیابی طراحی سٶالات - دبیرخانه زبان

ارائه شده در نشست طراحی سوال در آزمون زبان انگلیسی - بایدها و نبایدها 

دبیرخانه راهبری کشوری کیفیت‌بخشی به آموزش زبان انگلیسی - دوره اول متوسطه
 

Download

پاور پوینت نشست طراحی سٶال در آزمون زبان انگلیسی - بایدها و نبایدها

📌پاور پوینت نشست طراحی سٶال در آزمون زبان انگلیسی - بایدها و نبایدها 

🔹یک‌شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲ 

دبیرخانه راهبری کشوری کیفیت‌بخشی به آموزش زبان انگلیسی - دوره اول متوسطه

@eng_gam1

Download

نشست طراحی سٶال در آزمون زبان انگلیسی - بایدها و نبایدها

📌نشست طراحی سٶال در آزمون زبان انگلیسی - بایدها و نبایدها 

🔹یک‌شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲ 
🔸ساعت: ۱۶ الی ۱۸

🔹این نشست گواهی حضور نخواهد داشت. 

پیوند ورود به جلسه:

http://lms1.giledu.ir/dabirkhanehzaban1

دبیرخانه راهبری کشوری کیفیت‌بخشی به آموزش زبان انگلیسی - دوره اول متوسطه
@eng_gam1

 

 هفتمین جشنواره نواوری در فرایند اموزش و یادگیری  ۳  خرداد

تعداد کل تیم های ثبت نام شده 10294
تعداد کل دبیران ثبت نام شده 22933
 هفتمین جشنواره نواوری در فرایند اموزش و یادگیری  ۳  خرداد

دبیرخانه راهبری کشوری کیفیت‌بخشی به آموزش زبان انگلیسی - دوره اول متوسطه

گواهی های صادره وبینار کشوری31 فروردین ماه 1402

گواهی های صادره وبینار کشوری تبیین و توجیه شیوه نامه هفتمین جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری دبیرخانه کشوری زبان انگلیسی دوره اول متوسطه مستقر در گیلان به تاریخ 31 فروردین ماه 1402
🌺🌺🌺🌺🌺     
دبیرخانه راهبری کشوری کیفیت‌بخشی به آموزش زبان انگلیسی - دوره اول متوسطه

 

Download