نمونه سوال پایه نهم

به نام خداوند لوح و قلم

باسلام و احترام

نمونه سوال فارسی نهم

                 

       Ø¯Ø§Ù†Ù„ود رایگان عکس های کاغذ دیواری

نمونه سوال پایه نهم

به نام خداوند رنگین کمان

باسلا م و احترام

نمونه سوال پایه نهم

 

              Ã˜Â¯Ã˜Â§Ã™Â†Ã™Â„ود رایگان عکس های کاغذ دیواری

نمونه سوال پایه نهم

     به نام او که جان را فکرت آموخت

   باسلام و احترام

     نمونه سوال پایه نهم

 

       Ø¯Ø§Ù†Ù„ود رایگان عکس های کاغذ دیواری

نمونه سوال پایه نهم

به نام خالق زیبایی ها

باسلام و احترام

نمونه سوال فارسی نهم

 

                 Ø¯Ø§Ù†Ù„ود رایگان عکس های کاغذ دیواری

 

 

 

درس ششم فارسی هشتم

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

باسلام و احترام

لینک نمابرگ

فارسی هشتم درس ششم

دانلود رایگان عکس های کاغذ دیواری