مسابقه کتابخوانی کشوری (دبیرخانه علوم تجربی)

                             توجه                                            توجه                                        توجه

 

_ مسابقه کتابخوانی و ثبت تجربیات زیسته (بخشنامه)

 _ مسابقه کتابخوانی و ثبت تجربیات زیسته (فرآیند اجرایی)

برگزاری کارگاه آشنایی با بیماري هاي سیستم عصبی

 قابل توجه همکاران گرامی:

 

<< کارگاه مجازی آشنایی با بیماري هاي سیستم عصبی >>

ویژه دبیران علوم تجربی

 

 روز: یکشنبه 1400/11/24

 

                                                ساعت: 9  تا 24

 

                                                                               سایت: qomgt.ir