انواع شبه جمله

 

سلام و مهر 

 

انواع شبه جمله شبه جمله امید و آروز: کاش، ای کاش، ان‌شاءالله، آمین و…: ان‌شاءالله سلامت باشی. شبه جمله تحسین و تشویق: آفرین، بارک‌الله، مرحبا و…: آفرین تبریک می‌گویم. شبه جمله سپاس: شکر، الحمدلله و…: شکر خدا حالتان نسبت به دیروز بهتر است. شبه جمله تأسف و درد: افسوس، آه، دریغ، دریغا، هیهات و…: افسوس که رفت و دیگر باز نگشت. شبه جمله تعجب: عجب، شگفتا، اوه، به و…: عجب! پس کامبوزیا شما هستی! شبه جمله تحذیر و تنبیه: مبادا، زنهار، امان، هان و…: مبادا این راه کج را بروی. شبه جمله امر: آزاد!، ساکت!، ایست! و…: بسم‌الله! شروع کن. شبه جمله تعظیم و قبول: قربان، چشم، به روی چشم و…: چشم! هرچه شما بفرمایید، همان درست است. شبه جمله تصدیق و ایجاب: آری، بله، البته، ای‌والله و…: صد البته، همین است که شما می‌فرمایید.  شبه جمله تکذیب و انکار: هرگز، نه، حاشا، ابداً و…: استغفرالله، این چه حرفی است که می‌فرمایید. شبه جمله سرزنش و نفرین: تف، ننگ، زهرمار و…: ننگ بر شما که بر این همه ظلم چشم پوشانده‌اید. شبه جمله تفسیر: کلمه «یعنی» گاهی کار جمله را نجام می‌دهد و نهاد و گزاره را به هم مربوط می‌کند شبه جمله است، زیرا در این موارد به معنی «عبارت است از» است. مثلاً جمله «گل یعنی زندگی»، منظور این است: «گل عبارت است از زندگی». نکته ۴: گاهی شبه‌جمله‌ها همراه با حرف اضافه و متمم متعلق به آن می‌آید. مثلاً «مرگ بر دروغ» و «به‌به‌ از این پسر خوب.» کاربرد شبه جمله شبه‌جمله‌ها معمولاً‌ در موارد زیر کاربرد دارند: در جایگاه نهاد و با حرف اضافه می‌آید و متمم می‌گیرد، مثلاً در جمله «آفرین بر این همه هوش و ذکاوت.» به جای جمله پایه که همراه با حرف ربط و جله پیرو می‌آید، مثلاً در جمله «حیف که الآن دور از ما زندگی می‌کند.» در نقش قید و بدون حرف اضافه و حرف ربط: گویند سنگ لعل شود در مقام صبر آری شود ولیک به خون جگر شود در جایگاه مسند و بدون حرف اضافه و حرف ربط: خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود به هر درش که بخوانند بی‌خبر نرود در جایگاه جمله مستقل و بدون حرف اضافه و حرف ربط، مثلاً‌ در جمله «آفرین! کارت بسیار خوب بود.