تدریس درس یازدهم فارسی هشتم

به نام خداوند بخشنده مهربان

باسلام و احترام

فیلم تدریس درس یازدهم 

فارسی هشتم

دانلود نرم افزار نمایش فایل های در حال دانلود Download Progress++ v3.0.2

 

تدریس بخش دوم درس یازدهم فارسی نهم

به نام خداونده بخشنده دستگیر            کریم خطا بخش پوزش پذیر

باسلام و احترام

فیلم تدریس  بخش دوم درس یازدهم

فارسی نهم

 

دانلود نرم افزار نمایش فایل های در حال دانلود Download Progress++ v3.0.2

تدریس فارسی نهم درس دوازدهم

به نام خداوند نون و قلم            خداوند آزادی و عشق و غم

فیلم تدریس درس دوازدهم 

فارسی نهم

 

دانلود نرم افزار نمایش فایل های در حال دانلود Download Progress++ v3.0.2

 

 

تدریس درس یازدهم فارسی نهم

به نام خداوند گردان سپهر       فروزنده ی ماه و ناهید و مهر

باسلام و احترام

تدریس درس یازدهم 

فارسی نهم

دانلود نرم افزار نمایش فایل های در حال دانلود Download Progress++ v3.0.2