ادبیات هشتم نکات زبانی و ادبی

به نام خدایی که داننده ی رازهاست

باسلام و احترام 

  فیلم تدریس نکات زبانی و ادبی

   ادبیات هشتم

               Ø¯Ø§Ù†Ù„ود رایگان عکس های کاغذ دیواری

تدریس درس ششم ادبیات هشتم

به نام خداوند بخشنده مهربان

باسلام و احترام

تدریس درس ششم ادبیات هشتم

 

 

          Ø¯Ø§Ù†Ù„ود رایگان عکس های کاغذ دیواری

نمونه سوال پایه نهم

به نام خداوند لوح و قلم

باسلام و احترام

نمونه سوال فارسی نهم

                 

       Ø¯Ø§Ù†Ù„ود رایگان عکس های کاغذ دیواری

نمونه سوال پایه نهم

به نام خداوند رنگین کمان

باسلا م و احترام

نمونه سوال پایه نهم

 

              Ã˜Â¯Ã˜Â§Ã™Â†Ã™Â„ود رایگان عکس های کاغذ دیواری

نمونه سوال پایه نهم

     به نام او که جان را فکرت آموخت

   باسلام و احترام

     نمونه سوال پایه نهم

 

       Ø¯Ø§Ù†Ù„ود رایگان عکس های کاغذ دیواری