در ستایش مهربان ترین مهربانان «محمد»

در ستایش حضرت رسول(ص)

ماه فرو مانَد از جمال محمد

سرو نباشد به اعتدال محمد

قدر فلک را کمال و منزلتی نیست

در نظر قدر با کمال محمد

وعده دیدار هر کسی به قیامت

لیله اسری شب وصال محمد

آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی

آمده مجموع در ظلال محمد

عرصه گیتی مجال همت او نیست

روز قیامت نگر جمال محمد

وآن همه پیرایه بسته جنت فردوس

بو که قبولش کند بلال محمد

همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد

تا بدهد بوسه بر نعال محمد

شمس و قمر در زمین حشر نتابد

نور نتابد مگر جمال محمد

شاید اگر آفتاب و ماه نتابد

پیش دو ابروی چون هلال محمد

چشم مرا تا به خواب دید جمالش

خواب نمی گیرد از خیال محمد

سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی

عشق محمد بس است و آل محمد

شیخ اجل سعدی

ادامه مطلب: در ستایش مهربان ترین مهربانان «محمد»

مطالب مطرح شده در جلسه اساتید

در جلسه اساتید برگزار شده در تاریخ 10 دی ماه 1393، سوالاتی تهیه و تدوین شده بود که این سوالات از میان پرسش های مطرح شده توسط همکاران استان قم و سایر استان ها بود که به گروه های استان ارسال شده و یا درتماس با سرگروه های استان مطرح گردیده بود. در این جلسه همکاران حاضر در جلسه درباره پرسش های مطرح شده به تبادل نظر پرداختند و در پایان نظری که مورد اتفّاق همه ی همکاران بود مورد پذیرش جمع قرار گرفت.

جهت مشاهده ی سوالات مطرح شده لطفا به بخش ادامه مطلب بروید.

همکاران گرامی پاسخ خود را در خصوص سوالات مطرح شده و یا سوالاتی که در خصوص کتاب های درسی ادبیات فارسی دارند، به گروه ها ارسال نمایند.

ادامه مطلب: مطالب مطرح شده در جلسه اساتید

نمونه سوال انشای هشتم

سوالات آیین نگارش(انشاء) نوبت اول- پایه هشتم

10دی ماه1393   

 

حروف اضافه

مطلب زیر از یکی از وبلاگ های استانی دریافت شده است. لطفا نقطه نظرات خود را جهت تایید یا رد یا اصلاح آن، برای گروه بفرستید.

نقش نمای متمم (حرف اضافه) . نقش نمای متمم ،  حرف اضافه است که پیش از اسم

می آید و آن را متمم می سازد و از نظر ساخنمان نیز دو نوع است :ساده و مرکب .

حروف اضافه ساده : این دسته از حروف اضافه عبارتند از :از، به، با، بی، در، برای، تا،

مگر، جز، الی ، الا، چون .واژه هایی مانند :مثلِ، رویِ، زیرِ، کنارِ، پهلویِ، بالایِ ...با

کسره ای که در پایان آنها می آید ،حرف اضافه هستند.

حروف اضافه مرکّب : حروف اضافه ساده گاه با یک اسم می آیند و حرف اضافه 

مرکّب می سازند ، مانند:به وسیلۀ ، به عنوانِ ، بر حسبِ ، بر طبقِ ، بر اساسِ ،

به صرفِ ، در اثرِ ....

طرز تشخیص حروف اضافه مرکّب : حرف اضافه در صورتی مرکّب است که نتوان

برای جزء اسمی  آن وابسته پیشین آورد یعنی آن را گسترش داد ، در غیر این

صورت مرکّب نیست . مثلاً "به عنوان" در جملۀ به عنوان رئیس جلسه سخنرانی

کرد ، حرف اضافه مرکّب است . امّا در جمله به عنوان مقاله توجّه کنید ،"به" حرف

اضافه ساده و "عنوان" متمم است . زیرا برای عنوان می توان وابسته پیشین آورد

و گفت : به این عنوان مقاله توجّه کنید .

برخی از حروف اضافه مرکّب:

با"به":به غیرِ،به اضافۀ ، به علاوۀ ، به وسیلۀ ، به استثنای، به مجردِ.

با"از":از نظرِ،از رویِ، از سرِ، از قبیلِ ، از لحاظِ ، از حیثِ.

با"در":در برابرِ،در مقابلِ ، دربارۀ ، درموردِ.

با"بر":بر اثرِ، بر اساسِ ، برطبقِ ، برحسبِ.

با"با":با وجودِ.