جشنواره نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری

mail هشتمین جشنواره نوآوری درفرآیند آموزش و یادگیری با رویکرد یادگیری مبتنی بر تلفیق موضوعی 

enlightenedویژه دبیران دوره اول متوسطه 

enlightened ثبت نام از طریق سامانه alefta.ir 
enlightenedبرای دانلود و اطلاع از شیوه نامه اینجا کلیک کنید.