معرفی کتاب

برای مشاهده عکس اینجا را کلیک کنید.
📚📚 حال خوب با کتابهای خوب سنجش

آنچه در این کتاب می خوانید: 
🔹مفهوم سنجش و رابطه آن با آموزش
🔹هدف و استاندارد در آموزش
🔹طبقه بندی هدفهای آموزشی
🔹طبقه بندی تازه حوزه شناختی
🔹 دسته بندی روشهای سنجش
🔹 تهیه طرح سنجش یادگیری
🔹سنجش یادگیری به کمک آزمون صحیح و غلط
🔹سنجش یادگیری به کمک آزمون جورکردنی
🔹سنجش یادگیری به کمک آزمون چندگزینه ای
🔹سنجش یادگیری با کمک آزمون تشریحی
🔹سنجش یادگیری به کمک آزمون کوته پاسخ
🔹سنجش عملکردی
🔹سنجش با استفاده از کار پوشه 
🔹سنجش مشاهده ای
🔹 سنجش رفتاری
🔹سنجش عاطفی