لینک های دبیرخانه سنجش

لینک های ضبط شده محور سنجش تکوینی در جشنواره نوآوری 1400 جهت گرفتن ایده برای همکاران علاقمند به شرکت در جشنواره*??


1-اصفهان-علوم تجربی
https://webinar.razaviedu.ir/pg185vjmfnb5/
2-البرز-علوم تجربی
https://webinar.razaviedu.ir/p203nk1mncvd/
3-ایلام -علوم تجربی
https://webinar.razaviedu.ir/pvb2yygea7y7/
4-کردستان-زبان انگلیسی
https://webinar.razaviedu.ir/pngpytkuju0v/
5-خراسان رضوی-ادبیات فارسی
https://webinar.razaviedu.ir/p70dtp4vohiy/
6-قزوین-زبان انگلیسی
https://webinar.razaviedu.ir/plpprgrjdbad/
7-کرمان-ادبیات فارسی
https://webinar.razaviedu.ir/pta1afyf44iu/
8-کرمانشاه-کاروفناوری
https://webinar.razaviedu.ir/pwepdam3tf4c/
9-گیلان-قرآن
https://webinar.razaviedu.ir/pkcgf3uk0ny9/
10- ریاضی-سیستان و بلوچستان
https://webinar.razaviedu.ir/p1g7fk2k6lhq/
11_ ریاضی-سیستان و بلوچستان
https://webinar.razaviedu.ir/ptirpgsj3mqa/
12- علوم تجربی-شهرستانهای تهران
https://webinar.razaviedu.ir/p26bbg2zuwlq/

13- مطالعات اجتماعی-شهرستانهای تهران
https://webinar.razaviedu.ir/p65mnobr99xj/
14- علوم تجربی-گلستان
https://webinar.razaviedu.ir/p88a2yio1xfv/

*دبیرخانه ملی راه بریِ س
نجش یادگیری دانش آموزان متوسطه مستقر در اصفهان*
https://www.instagram.com/abc_assessment/