آزمون عملکردی

برای مشاهده انواع آزمون عملکردی اینجا کلیک کنید.

چهار نوع آزمون عملکردی

شبیه سازی.برای مشاهده اینجا کلیک کنید.

شناسایی.برای مشاهده اینجا کلیک کنید.

نمونه کاری. برای مشاده اینجا کلیک کنید.

کتبی. برای مشاهده اینجا کلیک کنید.