سنجش

 

ارزشیابی

 بازوی توانای فرایند یاددهی- یاد گیری 

 

مدیران ،معاونین و دبیران  عزیز

به گروه سنجش و ارزشیابی تحصیلی  استان قم خوش آمدید.

 

هدف از ایجاد این گروه آموزشی آشنایی همکاران محترم با فعالیت ها

و برنامه های گروه سنجش و ارزشیابی تحصیلی استان قم می باشد.

 

همکاران محترم می توانندازمنوی گروه درسمت چپ ،مطالب بارگذاری شده

را دریافت نمایند.