فیلم نظارت بالینی

فیلم نظارت بالینی  قسمت اول

 

علاقمندان می توانند فیلم نظارت بالینی  قسمت اول را از اینجا دانلود بفرمایند .

قسمت چهارم فیلم نظارت بالینی با عنوان چرخه نظارتی و قبل آن

 

قسمت چهارم فیلم نظارت بالینی با عنوان چرخه نظارتی و قبل آن

 

همکاران محترم مدیر و معاونین آموزشی و دبیران گرانقدر می توانند

 

جهت دریافت قسمت چهارم فیلم نظارت بالینی از اینجا دانلود بفرمایید .