پاور آموزشی

 

پاور آموزشی دبیرخانه نظارت وراهنمایی آموزشی

فرهیختگان علاقمند می توانند پاور آموزشی نظارت بالینی دبیرخانه را از اینجا دانلود نمایند .

پاور پوینت ویژگی های نظارت کارآمد و اثربخش

 

نظارت بالینی نظارتی هدفمند و نظامدار است که به منظور بهبود و توسعه فرآیند
 
یاددهی و یاد گیری طراحی گردیده است.

 

همکاران فرهیخته و علاقمند می توانند پاور مورد نیاز رااز اینجا

دانلود فرمایند.

نشانگرهای یاددهی یادگیری مطلوب جهت نظارت وارزشیابی از عملکرد معلمان

نشانگرهای یاددهی یادگیری مطلوب جهت نظارت وارزشیابی از عملکرد معلمان

 

1-هم اندیشی وتعامل دانش اموزان در کلاس

۲- کاوش وپژوهش در فرایند یاددهی یادگیری

۳_ انجام فعالیت های عملی در کلاس

۴- برقراری ارتباط مفاهیم ودرس با موقعیت های اجتماعی وفرهنگی جامعه

۵-وجود  فرصت های یادگیری متنوع در کلاس

۶- بهره گیری مناسب از فناوری های اموزشی متناسب با درس

۷- طرح سوالات مناسب جهت چالش خلاق در کلاس

۸- بهره گیری از مهارت های ارتباطی موثر( کلامی ،غیر کلامی)

۹- پرسش دانش اموزان از چرایی وچگونگی مطالب

۱۰- خودارزیابی ودیگر ارزیابی توسط دانش اموزان

۱۱- نقد بررسی وقضاوت از سوی دانش اموزان نسبت به فعالیت های گروه ها در کلاس

۱۲- فضای کلاسی شاد وپر هیجان

۱۳- ارایه بازخوردهای مناسب از سوی معلم به فعالیت های دانش اموزان

۱۴- هدایت دانش اموزان به تولید مفهوم از سوی معلم

۱۵- کشف مفاهیم مورد نظر یادگیری توسط دانش اموزان

۱۶- ایجاد فرصت جهت استفاده از  ظرفیت های هوشی هرفرد در یادگیری خودش

۱۷- بهره گیری از تنوع هنری در تدریس(نقاشی ،طراحی،عکس و...)

۱۸- مقایسه عملکرد هر فرد با خودش

۱۹- به کار گیری کلمات انگیزش بخش به تشویق دانش اموزان

۲۰- ارایه تکالیف متناسب با یادگیری هرفرد

۲۱- بهره گیری از تنوع تکالیف یاد گیری( تمرینی وپژوهشی)

۲۲- طراحی سوال در ارزشیابی پایانی مبتنی بر فهم ،استدلال وعملکرد

۲۳- بهره گیری از تلفیق روش های تدریس در قالب سناریوی یاددهی یادگیری

 

دکتر عظیم محبی

مدیرکل دفتر اول متوسطه