پاور آموزشی

 

پاور آموزشی دبیرخانه نظارت وراهنمایی آموزشی

 

فرهیختگان علاقمند می توانند پاور آموزشی نظارت بالینی دبیرخانه را از اینجا دانلود نمایند .

نشانگرهای یاددهی یادگیری مطلوب جهت نظارت وارزشیابی از عملکرد معلمان

نشانگرهای یاددهی یادگیری مطلوب جهت نظارت وارزشیابی از عملکرد معلمان

 

1-هم اندیشی وتعامل دانش اموزان در کلاس

۲- کاوش وپژوهش در فرایند یاددهی یادگیری

۳_ انجام فعالیت های عملی در کلاس

۴- برقراری ارتباط مفاهیم ودرس با موقعیت های اجتماعی وفرهنگی جامعه

۵-وجود  فرصت های یادگیری متنوع در کلاس

۶- بهره گیری مناسب از فناوری های اموزشی متناسب با درس

۷- طرح سوالات مناسب جهت چالش خلاق در کلاس

۸- بهره گیری از مهارت های ارتباطی موثر( کلامی ،غیر کلامی)

۹- پرسش دانش اموزان از چرایی وچگونگی مطالب

۱۰- خودارزیابی ودیگر ارزیابی توسط دانش اموزان

۱۱- نقد بررسی وقضاوت از سوی دانش اموزان نسبت به فعالیت های گروه ها در کلاس

۱۲- فضای کلاسی شاد وپر هیجان

۱۳- ارایه بازخوردهای مناسب از سوی معلم به فعالیت های دانش اموزان

۱۴- هدایت دانش اموزان به تولید مفهوم از سوی معلم

۱۵- کشف مفاهیم مورد نظر یادگیری توسط دانش اموزان

۱۶- ایجاد فرصت جهت استفاده از  ظرفیت های هوشی هرفرد در یادگیری خودش

۱۷- بهره گیری از تنوع هنری در تدریس(نقاشی ،طراحی،عکس و...)

۱۸- مقایسه عملکرد هر فرد با خودش

۱۹- به کار گیری کلمات انگیزش بخش به تشویق دانش اموزان

۲۰- ارایه تکالیف متناسب با یادگیری هرفرد

۲۱- بهره گیری از تنوع تکالیف یاد گیری( تمرینی وپژوهشی)

۲۲- طراحی سوال در ارزشیابی پایانی مبتنی بر فهم ،استدلال وعملکرد

۲۳- بهره گیری از تلفیق روش های تدریس در قالب سناریوی یاددهی یادگیری

 

دکتر عظیم محبی

مدیرکل دفتر اول متوسطه

جلسات کارگاه مجازی نظارت بالینی

جلسات کارگاه مجازی نظارت بالینی

همکاران محترم علاقمند به مطالعه جلسات کارگاه مجازی نظارت بالینی می توانندمطالب را از اینجا دانلود نمایند .

با تشکر