ارزشیابی یک فرآیند است نه فرآورده و می دانیم که هر فرآیند ی زمان بر است که امتحانهای سنتی و مرسوم چنین ویژگی ندارند .

ادامه مطلب: نکاتی چند در مورد طراحی سوال امتحانی