اپلیکیشن ریاضی 789

بعد از چندین سال فعالیت در زمینه آموزش و تولید محتوا ریاضی دوره متوسطه اول با توجه به نیاز های کاربران (دانش آموزان و دبیران ریاضی) برای تسهیل آموزش در این زمینه تخصص خود را به کار گرفتیم و اپلیکیشن ریاضی 789 را توسعه دادیم.

 

این اپلیکیشن از دو بخش کلی شامل تمرین و آزمون تشکیل شده است .

بخش تمرین :

ما هیچ سوالی را بی پاسخ رها نکرده ایم!!!

در این بخش تمام تمرین های کتاب با ساده ترین راه حل به صورت قدم به قدم به همراه نکات کلیدی پاسخ داده شده است .

بخش آزمون :

تمرینات را مرور کنید و از خودتان آزمون بگیرید!!!

این بخش شامل آزمون های هر فصل ، آزمون نوبت اول و دوم به صورت طبقه بندی شده می باشد که به تدریج به برنامه اضافه می شود .دانش آموز می تواند با انجام تمرینات هر فصل و یادگیری آن ، از خود آزمون گرفته و نتیجه آزمون و درصد پاسخگویی به سوالات را مشاهده نماید . و با توجه به درصد های کسب شده در آزمون برای رفع اشکالات درسی اقدام نماید. به این صورت که اگر سوالی را اشتباه پاسخ داده باشد در پایان آزمون می تواند پاسخ صحیح را قدم به قدم ، به همراه نکات کلیدی استفاده شده در هر گام مشاهده نماید.

فصل اول هر پایه رایگان می باشد !!!

خواهشمندیم در صورتی که با هر اشکالی در محتوای برنامه مواجه شدید با استفاده از منوی گزارش خطا آن را به ما اطلاع دهید تا در سریع ترین زمان ممکن نسبت به رفع آن اقدام کنیم .

با این کارتان به رشد و توسعه ی برنامه کمک خواهید کرد!!!

سعی ما بر این است در نسخه های بعدی درسنامه ، کار در کلاس و فعالیت ها را نیز پوشش دهیم .

نکته : اگر محتوای تمرین را به درستی مشاهده نمی کنید با بروزرسانی Android System Web View این مشکل مرتفع خواهد شد.

 

دریافت اپلیکیشن ریاضی 789Riazi7.ir

این اپلیکیشن از دو بخش کلی شامل تمرین و آزمون تشکیل شده است .

بخش تمرین :

ما هیچ سوالی را بی پاسخ رها نکرده ایم!!!

در این بخش تمام تمرین های کتاب با ساده ترین راه حل به صورت قدم به قدم به همراه نکات کلیدی پاسخ داده شده است .

بخش آزمون :

تمرینات را مرور کنید و از خودتان آزمون بگیرید!!!

این بخش شامل آزمون های هر فصل ، آزمون نوبت اول و دوم به صورت طبقه بندی شده می باشد که به تدریج به برنامه اضافه می شود .دانش آموز می تواند با انجام تمرینات هر فصل و یادگیری آن ، از خود آزمون گرفته و نتیجه آزمون و درصد پاسخگویی به سوالات را مشاهده نماید . و با توجه به درصد های کسب شده در آزمون برای رفع اشکالات درسی اقدام نماید. به این صورت که اگر سوالی را اشتباه پاسخ داده باشد در پایان آزمون می تواند پاسخ صحیح را قدم به قدم ، به همراه نکات کلیدی استفاده شده در هر گام مشاهده نماید.

فصل اول هر پایه رایگان می باشد !!!

خواهشمندیم در صورتی که با هر اشکالی در محتوای برنامه مواجه شدید با استفاده از منوی گزارش خطا آن را به ما اطلاع دهید تا در سریع ترین زمان ممکن نسبت به رفع آن اقدام کنیم .

با این کارتان به رشد و توسعه ی برنامه کمک خواهید کرد!!!

سعی ما بر این است در نسخه های بعدی درسنامه ، کار در کلاس و فعالیت ها را نیز پوشش دهیم .

نکته : اگر محتوای تمرین را به درستی مشاهده نمی کنید با بروزرسانی Android System Web View این مشکل مرتفع خواهد شد.

 

دریافت اپلیکیشن ریاضی 789Riazi7.ir

این اپلیکیشن از دو بخش کلی شامل تمرین و آزمون تشکیل شده است .

بخش تمرین :

ما هیچ سوالی را بی پاسخ رها نکرده ایم!!!

در این بخش تمام تمرین های کتاب با ساده ترین راه حل به صورت قدم به قدم به همراه نکات کلیدی پاسخ داده شده است .

بخش آزمون :

تمرینات را مرور کنید و از خودتان آزمون بگیرید!!!

این بخش شامل آزمون های هر فصل ، آزمون نوبت اول و دوم به صورت طبقه بندی شده می باشد که به تدریج به برنامه اضافه می شود .دانش آموز می تواند با انجام تمرینات هر فصل و یادگیری آن ، از خود آزمون گرفته و نتیجه آزمون و درصد پاسخگویی به سوالات را مشاهده نماید . و با توجه به درصد های کسب شده در آزمون برای رفع اشکالات درسی اقدام نماید. به این صورت که اگر سوالی را اشتباه پاسخ داده باشد در پایان آزمون می تواند پاسخ صحیح را قدم به قدم ، به همراه نکات کلیدی استفاده شده در هر گام مشاهده نماید.

فصل اول هر پایه رایگان می باشد !!!

خواهشمندیم در صورتی که با هر اشکالی در محتوای برنامه مواجه شدید با استفاده از منوی گزارش خطا آن را به ما اطلاع دهید تا در سریع ترین زمان ممکن نسبت به رفع آن اقدام کنیم .

با این کارتان به رشد و توسعه ی برنامه کمک خواهید کرد!!!

سعی ما بر این است در نسخه های بعدی درسنامه ، کار در کلاس و فعالیت ها را نیز پوشش دهیم .

نکته : اگر محتوای تمرین را به درستی مشاهده نمی کنید با بروزرسانی Android System Web View این مشکل مرتفع خواهد شد.

 

دریافت اپلیکیشن ریاضی 789Riazi7.ir

این اپلیکیشن از دو بخش کلی شامل تمرین و آزمون تشکیل شده است .

بخش تمرین :

ما هیچ سوالی را بی پاسخ رها نکرده ایم!!!

در این بخش تمام تمرین های کتاب با ساده ترین راه حل به صورت قدم به قدم به همراه نکات کلیدی پاسخ داده شده است .

بخش آزمون :

تمرینات را مرور کنید و از خودتان آزمون بگیرید!!!

این بخش شامل آزمون های هر فصل ، آزمون نوبت اول و دوم به صورت طبقه بندی شده می باشد که به تدریج به برنامه اضافه می شود .دانش آموز می تواند با انجام تمرینات هر فصل و یادگیری آن ، از خود آزمون گرفته و نتیجه آزمون و درصد پاسخگویی به سوالات را مشاهده نماید . و با توجه به درصد های کسب شده در آزمون برای رفع اشکالات درسی اقدام نماید. به این صورت که اگر سوالی را اشتباه پاسخ داده باشد در پایان آزمون می تواند پاسخ صحیح را قدم به قدم ، به همراه نکات کلیدی استفاده شده در هر گام مشاهده نماید.

فصل اول هر پایه رایگان می باشد !!!

خواهشمندیم در صورتی که با هر اشکالی در محتوای برنامه مواجه شدید با استفاده از منوی گزارش خطا آن را به ما اطلاع دهید تا در سریع ترین زمان ممکن نسبت به رفع آن اقدام کنیم .

با این کارتان به رشد و توسعه ی برنامه کمک خواهید کرد!!!

سعی ما بر این است در نسخه های بعدی درسنامه ، کار در کلاس و فعالیت ها را نیز پوشش دهیم .

نکته : اگر محتوای تمرین را به درستی مشاهده نمی کنید با بروزرسانی Android System Web View این مشکل مرتفع خواهد شد.

 

دریافت اپلیکیشن ریاضی 789Riazi7.ir

این اپلیکیشن از دو بخش کلی شامل تمرین و آزمون تشکیل شده است .

بخش تمرین :

ما هیچ سوالی را بی پاسخ رها نکرده ایم!!!

در این بخش تمام تمرین های کتاب با ساده ترین راه حل به صورت قدم به قدم به همراه نکات کلیدی پاسخ داده شده است .

بخش آزمون :

تمرینات را مرور کنید و از خودتان آزمون بگیرید!!!

این بخش شامل آزمون های هر فصل ، آزمون نوبت اول و دوم به صورت طبقه بندی شده می باشد که به تدریج به برنامه اضافه می شود .دانش آموز می تواند با انجام تمرینات هر فصل و یادگیری آن ، از خود آزمون گرفته و نتیجه آزمون و درصد پاسخگویی به سوالات را مشاهده نماید . و با توجه به درصد های کسب شده در آزمون برای رفع اشکالات درسی اقدام نماید. به این صورت که اگر سوالی را اشتباه پاسخ داده باشد در پایان آزمون می تواند پاسخ صحیح را قدم به قدم ، به همراه نکات کلیدی استفاده شده در هر گام مشاهده نماید.

فصل اول هر پایه رایگان می باشد !!!

خواهشمندیم در صورتی که با هر اشکالی در محتوای برنامه مواجه شدید با استفاده از منوی گزارش خطا آن را به ما اطلاع دهید تا در سریع ترین زمان ممکن نسبت به رفع آن اقدام کنیم .

با این کارتان به رشد و توسعه ی برنامه کمک خواهید کرد!!!

سعی ما بر این است در نسخه های بعدی درسنامه ، کار در کلاس و فعالیت ها را نیز پوشش دهیم .

نکته : اگر محتوای تمرین را به درستی مشاهده نمی کنید با بروزرسانی Android System Web View این مشکل مرتفع خواهد شد.

 

دریافت اپلیکیشن ریاضی 789