مساحت تمام اشکال هندسی = طول ضربدر عرض

مساحت عبارت است از تعداد مربع هایی به ضلع یک که تمام شکل را بپوشاند و واحد اندازه گیری آن متر مربع ، سانتی متر مربع و ... است .
 
در این مقاله خواهید خواند :
  1. مساحت مستطیل
  2. مساحت مربع
  3. مساحت متوازی الاضلاع
  4. مساحت مثلث
  5. مساحت ذوزنقه
  6. مساحت لوزی
  7. مساحت دایره
این مقاله به کوشش کاظم دارابی محبوب تهیه شده است .