مسابقات و فراخوان های آموزشی گروه ریاضی متوسطه اول

اولین مرحله ی مسابقات و فراخوان های آموزشی گروه ریاضی متوسطه  اول

(سال تحصيلی 03-1402)

ردیف موضوع مهلت ارسال آثار
1
فراخوان  عکاسی با محوریت هندسه
1402/09/30
2 فراخوان تولید محتوا ی الکترونیکی از فصل سوم ریاضی پایه نهم
1402/09/30
3 فراخوان طراحی  سوال از فصل سوم ریاضی پایه نهم
1402/09/30
4 فراخون درس پژوهی از فصل سوم ریاضی پایه نهم  طبق شیوه نامه
1402/10/21
5 فراخوان طراحی تکالیف عملکردی از فصل سوم ریاضی پایه نهم
1402/10/28
6
فراخوان طراحی سوال طبق بودجه بندی نیمه اول پایه های هفتم ، هشتم و نهم
1402/11/26

 

همکاران محترم شرکت کننده در فراخوانها و مسابقات برنامه ریزی شده، فایل آثار را تا تاریخ مشخص شده با هماهنگی سرگروه ناحیه فقط به کارشناسی گروههای آموزشی ناحیه خود تحویل نمایند.