الگوریتم و فلوچارت برنامه ای که سه عدد از ورودی بگیرد و ...

الگوریتم و فلوچارت برنامه ای که سه عدد از ورودی بگیرد و ...

- اگر  عدد سوم صفر بود حاصل جمع دو عدد دیگر 

-اگر عدد سوم منفی بود تفاضل دو عدد دیگر 

- در غیر حالت های فوق حاصل ضرب دو عدد دیگر را نمایش دهد.

دیدن  فیلم آموزش