نمونه های تکلیف عملکردی

همکاران گرامی که می خواهند در فراخوان طراحی تکلیف عملکردی شرکت کنند لطفاً تکالیف عملکردی خود را مطابق نمونه های زیر طراحی کنند .

تکلیف عملکردی با موضوع شمارنده های یک عدد

یک نمونه تکلیف عملکردی با موضوع کاشیکاری 

یک نمونه تکلیف عملکردی با موضوع نماد علمی