آزمون آنلاین ویژه دبیران ریاضی متوسطه اول

آزمون آنلاین ویژه دبیران ریاضی متوسطه اول در تاریخ۲۵دی ماه ۱۴۰۱,برگزار می شود.

موضوع چگونگی تایپ ریاضی و ساعت برگزاری آزمون۱۰تا۲۴می باشد .

منابع آزمون

تایپ ریاضی قسمت اول

 

تایپ ریاضی قسمت دوم

 

تایپ ریاضی قسمت سوم 

 

تایپ ریاضی قسمت چهارم

 

تایپ ریاضی قسمت پنجم

 

تایپ ریاضی قسمت ششم

 

تایپ ریاضی قسمت هفتم

 

تایپ ریاضی قسمت هشتم