دانلود درس به درس کليپ هاي آموزشي رياضي هفتم

دانلود  درس به درس کليپ هاي آموزشي رياضي هفتم   

فصل اول


درس اول(1)

درس اول(2)

درس دوم(1)

درس دوم(2)

درس سوم

درس چهارم

درس پنجم(مرور راهبردها)


فصل دوم


درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

 


فصل سوم


درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

 


فصل چهارم


درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

 


فصل پنجم


درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

 


فصل ششم


درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

 


فصل هفتم


درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

 


فصل هشتم


درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

 


فصل نهم


درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم