آموزش ریاضیات پایه نهم متوسطه اول

فیلم ها کوتاه سه دقیقه ای و فیلم های کامل تدریس و پاورپوینت های آموزش ریاضی پایه  نهم در ادامه مطلب

 

مجموعه ها

فیلم سه دقیقه ای و کوتاه65

فیلم تدریس کامل مبحث 15

پاور پوینت درسی 8

دبیران 26

عددهای حقیقی

فیلم سه دقیقه ای و کوتاه45

فیلم تدریس کامل مبحث 11

پاور پوینت درسی 7

دبیران 22

استدلال و اثبات در هندسه

فیلم سه دقیقه ای و کوتاه44

فیلم تدریس کامل مبحث 12

پاور پوینت درسی 4

دبیران 15

توان و ریشه

فیلم سه دقیقه ای و کوتاه57

فیلم تدریس کامل مبحث 7

پاور پوینت درسی 4

دبیران 14

عبارت‏های جبری

فیلم سه دقیقه ای و کوتاه65

فیلم تدریس کامل مبحث 4

پاور پوینت درسی 1

دبیران 18

خط و معادله‏ های خطی

فیلم سه دقیقه ای و کوتاه52

فیلم تدریس کامل مبحث 6

دبیران 14

عبارت‏های گویا

فیلم سه دقیقه ای و کوتاه45

فیلم تدریس کامل مبحث 2

پاور پوینت درسی 1

دبیران 11

حجم و مساحت

فیلم سه دقیقه ای و کوتاه28

فیلم تدریس کامل مبحث 4

پاور پوینت درسی 3

دبیران 8