آموزش ریاضیات پایه ی هشتم متوسطه اول

فیلم ها کوتاه سه دقیقه ای و فیلم های کامل تدریس و پاورپوینت های آموزش ریاضی پایه هشتم 

 

عددهای صحیح و گویا

فیلم سه دقیقه ای و کوتاه45

فیلم تدریس کامل مبحث 13

پاور پوینت درسی 12

دبیران 16

عددهای اول

فیلم سه دقیقه ای و کوتاه27

فیلم تدریس کامل مبحث 7

پاور پوینت درسی 6

دبیران 16

چند ضلعی ها

فیلم سه دقیقه ای و کوتاه51

فیلم تدریس کامل مبحث 12

پاور پوینت درسی 11

دبیران 16

جبر و معادله

فیلم سه دقیقه ای و کوتاه46

فیلم تدریس کامل مبحث 8

پاور پوینت درسی 8

دبیران 21

بردار و مختصات

فیلم سه دقیقه ای و کوتاه34

فیلم تدریس کامل مبحث 6

پاور پوینت درسی 6

دبیران 14

مثلث

فیلم سه دقیقه ای و کوتاه24

فیلم تدریس کامل مبحث 4

پاور پوینت درسی 4

دبیران 11

توان و جذر

فیلم سه دقیقه ای و کوتاه31

فیلم تدریس کامل مبحث 5

پاور پوینت درسی 5

دبیران 15

آمار و احتمال

فیلم سه دقیقه ای و کوتاه26

فیلم تدریس کامل مبحث 4

پاور پوینت درسی 4

دبیران 11

دایره

فیلم سه دقیقه ای و کوتاه14

فیلم تدریس کامل مبحث 3

پاور پوینت درسی 3

دبیران 10