آموزش ریاضیات هفتم متوسطه اول

فیلم ها کوتاه سه دقیقه ای و فیلم های کامل تدریس و پاورپوینت های آموزش ریاضی پایه هفتم در ادامه مطلب

راهبردهای حل مسئله

فیلم سه دقیقه ای و کوتاه32

فیلم تدریس کامل مبحث 5

پاور پوینت درسی 3

دبیران 15

عددهای صحیح

فیلم سه دقیقه ای و کوتاه27

فیلم تدریس کامل مبحث 10

پاور پوینت درسی 9

دبیران 17

هندسه و استدلال

فیلم سه دقیقه ای و کوتاه24

فیلم تدریس کامل مبحث 8

پاور پوینت درسی 4

دبیران 10

جبر و معادله

فیلم سه دقیقه ای و کوتاه24

فیلم تدریس کامل مبحث 10

پاور پوینت درسی 10

دبیران 13

سطح و حجم

فیلم سه دقیقه ای و کوتاه29

فیلم تدریس کامل مبحث 8

پاور پوینت درسی 8

دبیران 10

شمارنده ها و اعداد اول

فیلم سه دقیقه ای و کوتاه25

فیلم تدریس کامل مبحث 4

پاور پوینت درسی 4

دبیران 8

بردار و مختصات

فیلم سه دقیقه ای و کوتاه8

فیلم تدریس کامل مبحث 4

پاور پوینت درسی 4

دبیران 4

توان و جذر

فیلم سه دقیقه ای و کوتاه16

فیلم تدریس کامل مبحث 4

پاور پوینت درسی 4

دبیران 9

آمار و احتمال

فیلم سه دقیقه ای و کوتاه11

فیلم تدریس کامل مبحث 3

پاور پوینت درسی 3

دبیران 5