غدیر در قرآن

ألیوم أکملتُ لکم دینکم وأتممتُ علیکم نعمتى ورَضیتُ لکم الاسلام دینا .

( مائده : .3 )


روز غدیر خم دین شما را به حد کمال رساندم و نعمتم را بر شما تمام کردم و

اسلام را بعنوان دین براى شما پسندیدم .