جایگاه معلم


أنَّهُ إذا قالَ الْمُعَلِّمُ لِلصَّبیِّ قُل بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ فَقالَ الصَّبیُّ بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ

الرَّحیمِ کَـتَبَ اللّه ُ بَراءَةً لِلصَّبِیِّ و بَراءَةً لأِبـَوَیهِ و بَراءَةً لِلمُعَلِّمِ

 

? هر وقتی معلم به کودک بگوید: بگو بسم اللّه الرحمن الرحیم و کودک آن را

تکرار کند، خداوند برای کودک و پدر و مادرش و معلم، برائت از آتش در نظر

خواهد گرفت.

 

مجمع البیان، ج ۱، ص ۵۰