جهاد اکبر

قوت اراده در جوانی

اگر در جوانی انسان مهذب شد، شد. اگر در جوانی خدای نخواسته مهذب نشد، بسیار مشکل

است که در زمان کهولت و پیری که اراده ضعیف است و دشمن قوی، اراده انسان ضعیف

می‌شود و جنود ابلیس در باطن انسان قوی، ممکن نیست دیگر آن وقت. اگر هم ممکن باشد

بسیار مشکل است. از حالا به فکر باشید.

صحیفه امام خمینی (ره)، جلد 2، صفحه 40