اخلاق در تدریس بر اساس روش حضرت خضر ع

الگوی اخلاق در تدریس

بر اساس روش حضرت خضر علیه السلام 

در قرآن کریم

اخلاق حرفه ای، موضوعي است که امروزه بسيار مورد توجه قرار گرفته است، به
طوری که اکثر حرفه ها، از جمله حرفه تدریس نيز، با درك ضرورت و اهميت آن و نيز
توجه به جایگاه والای معنوی این حرفه، نيازمند تدوین منشور اخلاقي حرفهای

مخصوص به خود هستند.
در همين راستا پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که با توجه
جامعيت قرآن کریم )نحل/ 83 ( آیا ميتوان با تدبر در سلوك رفتاری آموزگاران الهي، به
استخراج الگویي الهي و اخلاقمند در امر آموزش و تعليم پرداخت؟ در منشور اخلاقي
معلمان الهي، مهمترین الزامات و تکاليف اخلاقي حرفه تدریس کدامند؟
نتایج پژوهش حاکي از آن است که در الگوی تدریس حضرت خضر(ع)، نکات
فراوان و ظریفي مورد تأکيد قرار گرفته که ميتوان از آنها به عنوان الگویي جامع و
الهي در امر تدریس بهره برد و در تدوین منشور اخلاق حرفهای معلمان از آنها استفاده
کرد. مهمترین این اصول اخلاقي عبارتند از: نيازسنجي شاگرد، استفاده از مثالهای
عيني نه ذهني، ارزیابي در خلال تدریس، عدم سختگيری و سایر موارد. توجه به
هریک از این اصول، ميتواند به معلمان در نيل به اهداف آموزش کمک بسيار مؤثری
نماید و بشر را در بعد معرفتي به تکامل معنوی خویش رهنمون سازد.

 

ادامه این مقاله جالب و خواندنی را درلینک زیرمطالعه بفرمایید. 

 

 لینک