اطلاعیه

با احترام نظر به شرایط ویژه ای که در سال جاری به وجود آمده از همکاران محترم انتظار

می رود درصورت تمایل در امر تدریس مجازی فعالیتهای جاری خود را در اختیار گروه

معارف استان مقطع متوسطه اول قرار دهند تا دبیران دیگر نیز از روشها و چگونگی

تدریس مجازی قرآن و پیامهای آسمان استفاده نمایند.

 

بدیهی است از همکاران فعال و خلاق در این زمینه تقدیر به عمل خواهد آمد.