کارگاه حضوری ش 4

باسمه تعالی

دبیرخانه علوم قرآنی باهمکاری گروه آموزشی متوسطه اول و دوم  کارگاه حضوری برگزار

می نماید.

موضوع : آشنایی با تصو ف جدید

با حضوراستاد: جناب آقای دکتر عرب

(محقق وپژوهشگردرزمینه ادیان ومذاهب)

17 آذرماه 98 - ساعت 18:30

چهارراه غفاری - خیابان ایستگاه - بین کوچه 7 -9 خانه علوم و فنون