تبریک

 

 

Related image              نور دگری به بیت احمد آمد 

 

          محبوب رسول حیّ سرمد آمد

 

          تاعطروجودش همه عالم گیرد

  

    زهرا ، گل گلزار محمد آمد