کارگاه 4

کارگاه آموزشی

 

 به اطلاع همکاران گرامی می رساند کارگا ه حضوری  برگزار می گردد.

 

موضوع : (استفاده از تجربیات جالب سرکار خانم صالح ، درباره موسیقی در بین

دانش آموزان و راهکار های برخورد با آن)

 

و تبین برنامه  های دبیرخانه کشوری

 روز پنجشنبه    ساعت     8     صبح                    تاریخ       97/11/11

 مکان: ناحیه 3 سالن ضمن خدمت