فراخوان سوالات عملکردی

قابل توجه دبیران گرامی

 

موضوع: طراحی 4 سوال عملکردی ازکتاب پیام های آسمان هفتم

 

نکات قابل توجه:

1- طرح یک سوال ازبخش احکام کتاب وسه سوال ازدرس های دیگر کتاب پیام های هفتم

2- هرسوال باید دریک فرم وقالب متنوع ومختلف باشد.( تصویر- جدول- تفسیری - بسطی وگسترشی و...)

3- هدف کلی هردرسی که ازآن سوال مطرح می شودبایدذکرشود.

4- ارائه فعالیت ترجیحا به صورت گروهی است.

5-  آثارتا10 اسفندماه به گروه های آموزشی قم ارسال شود.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر فایل زیر را دانلود کنید.

دانلود