فراخوان دبیرخانه قرآن

قابل توجه همکاران علاقه مند

موضوع:  فراخوان تدریس معکوس درتدریس قرآن

پایه هفتم - انس باقرآن درس پنجم - جلسه اول

توضیحات: منظورازتدریس معکوس این است که تدریس درمنزل انجام می گیردوانجام تمارین درکلاس می باشد.

دراین روش تدریس توسط معلم و درقالب یک بسته آموزشی انجام شده ودرقالب :

سی دی-فلش-پوستر-صوت-پاور-کلیپ-فیلم و...دراختیاردانش آموزقرار می گیرد

تادانش آموزآن را درمنزل ببیند و مواردخواسته شده راانجام دهند و تمارین مورد

نظردرکلاس انجام می گیرد. (جای تدریس و تمرین عوض می شود)

نکات مورد تاکید جهت شرکت  در فراخوان و ارسال آن به گروه های استان

1- همکاران می توانند انس با قرآن را مجددا تالیف نمایند یعنی اگر این بخش از

درس و کتاب را ناکارآمدمی  دانید می توانید مجددا با سلیقه خود و در چهار چوب

کتاب  و درس تالیف کنید.

2- تهیه وتنظیم بسته آموزشی درقالب مواردی که دربالاذکرشد جهت استفاده  دانش

آموزان درمنزل

3- تکمیل طرح درس موجود در شیوه نامه

نکات قابل توجه

-تالیف یا  انجام این بخش به صورت گروه های سه یا دو نفره مورد تاکید است ،

اولویت با کار گروهی است. به تنهایی نیز می تواند انجام داد.

- آثارخود را تا تاریخ 10 اسفندماه به گروه های آموزشی استان قم ارسال نمایید و

ازارسال مستقیم آثاربه دبیرخانه کشوری خودداری نمایید.

- تدریس ترجیحا به صورت خلاقانه باشدونوآوری درآن لحاظ شده باشد.

جهت اطلاعات بیشترودریافت فرم های مربوطه فایل زیررا دانلود کنید.

دانلود