آثار خانم نیکو بیان ، دبیر محترم هنر

ضمن تشکر از زحمات خانم نیکو بیان ، دبیر هنرمند محترم ، مراحل تکمیلی اثر  ایشان به نمایش گذاشته شده است

 

 

روش کار یکی از آثار خانم نیکو بیان

{lightgallery enabled=false type=local path=images/mn/1.jpg previewWidth=150}{/lightgallery} {lightgallery enabled=false type=local path=images/mn/2.jpg previewWidth=150}{/lightgallery} {lightgallery enabled=false type=local path=images/mn/3.jpg previewWidth=150}{/lightgallery}
{lightgallery enabled=false type=local path=images/mn/4.jpg previewWidth=150}{/lightgallery} {lightgallery enabled=false type=local path=images/mn/5.jpg previewWidth=150}{/lightgallery} {lightgallery enabled=false type=local path=images/mn/6.jpg previewWidth=150}{/lightgallery}
{lightgallery enabled=false type=local path=images/mn/7.jpg previewWidth=150}{/lightgallery} {lightgallery enabled=false type=local path=images/mn/8.jpg previewWidth=150}{/lightgallery} {lightgallery enabled=false type=local path=images/mn/9.jpg previewWidth=150}{/lightgallery}