فراخوان تولید محتوا

فراخوان تولید محتواهای چند رسانه ای با تاکید بر نوآوری در فرآیند آموزش در راستای کسب شایستگی های مورد انتظار درس کارو فناوری

تاریخ ارسال تا 25 دیماه می باشد.

 

شیوه نامه نحوه ارسال آثار در گروه کار و فناوری استان ارسال می شود. 

کارگاه برنامه نویسی

کارگاه آموزشی برنامه های        (کد نویسی " بازی سازی)

این کارگاه در دبیرستان دکتر خرمی ناحیه 2 روز پنج شنبه با حضور استاد نجفی

در تاریخ 10/28 به شرح زیر برگزار می گردد:

   

ساعت 8 تا 10 مخصوص خواهران 

ساعت 10 تا 12 مخصوص برادران 

کارگاه الکترونیک

کارگاه آموزشی الکترونیک درتاریخ 10/21 در دبیرستان شهیده قضایی به شرح زیر برگزار می گردد:

ساعت 8 تا 10 مخصوص خواهران 

ساعت 10 تا 12 مخصوص برادران 

کارگاه پایتون

کارگاه آموزشی برنامه های نرم افزاری{پایتون . آردونیو}

در تاریخ 16 آذر ماه مخصوص خواهران و در تاریخ  23 آذرماه مخصوص برادران در دبیرستان دوره اول فرزانگان تشکیل شد. تعداد 55 همکار در کل شرکت کردند. 

در پایان کلاس استاد نجفی فایل تدریس و مطالب مهم را در گروه استان بارگزاری نمودند.