جشنواره نوآوری

شیوه نامه های مرتبط با ثبت نام جشنواره نوآوری تا پایان اردیبهشت 1403 

طبق فایل ارسال شده در گروه کار و فناوری استان