فراخوان پروژه من 2

فراخوان پروژه من 2

در قالب کلیپ ویدیویی . موشن گرافی طبق شیوه نامه ارسالی دبیرخانه

مهلت ارسال تا پایان فروردین ماه 1403 تمدید شد.