برگزاری کارگاه برنامه نویسی (حضوری)

جدول برگزاري کارگاه های  آموزشي برنامه نویسی  ( مرحله اول )  در سال تحصيلي 402- 1401

ردیف

درس

موضوع

تاریخ اجرا

روز

ساعت

مکان

1

کار و فناوری

برنامه نویسی(1)

1401/8/26

پنج شنبه(صبح)

8:30 تا 12

جهت هماهنگی و ثبت نام در ساعت اداری روز چهارشنبه 1401/8/25 و 1401/9/3 با شماره  37715045  (گروههای آموزشی استان قم ) تماس بگیرید.

2

کار و فناوری

برنامه نویسی(2)

1401/9/3

پنج شنبه(صبح)

8:30 تا 12

3