کارگاه آموزش چرم و برق 1400/11/14

کار گاه آموزشی  دوخت جامدادی چرمی در دبیرستان تیز هوشان خرمی

  

کار گاه آموزشی  برق در دبیرستان تیز هوشان خرمی