عید بزرگ مبعث مبارک

بعثت سرآغاز یک راه درخشان الهی برای تکامل دین، تجلّی رحمت الهی و ظهور ارزش‌های پاک و ناب انسانی و تحقق راستین آزادی و عدالت و برابری و توحید و رمز خضوع در برابر فقط الله و مجمع همه زیبایی ها وخوبی ها؛ پاسخی برای نیازها و آبی زلال برای جانهای تشنه است.