تبریک سال تحصیلی جدید

شعر بازگشایی مدارس

باز آمد بوی ماه مدرسه
بوی بازی های راه مدرسه

        بوی ماه مهر، ماهِ مهربان
        نوِرِ خورشید پگاهِ مدرسه

                از میان کوچه های خستگی
                می گریزم در پناه مدرسه

                        باز می بینم ز شوق بچه ها
                        اشتیاقی در نگاهِ مدرسه

                                زنگ تفریح و هیاهوی نشاط
                                خنده های قاه قاه مدرسه

                                        باز هم بوی باغ را خواهم شنید
                                        از سرود صبحگاه مدرسه

                                                روز اول لاله ای خواهم کشید
                                                سرخ بر تخته سیاه مدرسه

    باز آمد بوی ماه مدرسه

        بوی بازی های راه مدرسه