معرفی همکاران حائز رتبه کشوری سال 98-97

                                                                                                                                                                       

                                            تصاویر متحرک دسته گل(سری ۱)                                                                                                            

آقای حمیدرضا رحمتی ناحیه 2 :

کسب رتبه دوم کشوری تدریس و سنجش پودمان های رایانه ای " نقشه کشی رایانه ای "

سیدعلی باقری طباطبایی ناحیه 1 :

کسب رتبه دوم کشوری تدریس و سنجش پودمان های رایانه ای " word "

سرکار خانم معصومه حیدری ناحیه 2 :

کسب رتبه سوم کشوری تدریس و سنجش پودمان های رایانه ای " انیمیشن سازی "

سرکارخانم اعظم قلی زاده مقدم ناحیه 1 :

کسب رتبه سوم کشوری تدریس و سنجش پودمان های رایانه ای  " انیمیشن سازی "