کارگاه آموزشی عملی اکسل

 

‼️   ‼️  توجه     توجه    ‼️   ‼️
گروه آموزشی کار و فناوری استان کارگاه آموزشی عملی رایانه در رابطه با پودمان امور اداری و مالى پایه هشتم برگزار می نماید.
 موضوع : آموزش تدریس اکسل🌹🌹
زمان : پنج شنبه 🌸🌸  
تاریخ : 98/10/12  🌷🌷
ساعت : 9 صبح 🌺🌺
مکان : نیروگاه ، توحید 14 ، هنرستان کاردانش فخري🌼🌼
پیشاپیش از حضور همکاران عزیزی که در این کارگاه شرکت می نمایند تشکر می شود ، ضمنا به این عزیزان گواهی دانش افزایی تعلق می گیرد. 💐💐💐💐💐